Fenntartható fejlődés gyakorlati szemmel

Az Utajovobe.eu Adatvédelmi Tájékoztatója

Az adatkezelő megnevezése

Név: Utajovobe.eu
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.utajovobe.eu

(a továbbiakban: Utajovobe.eu)

Adatfeldolgozók megnevezése

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az Adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 1. Az Utajovobe.eu IT szolgáltatója

Az Utajovobe.eu a honlapja fenntartásához és kezeléséhez, továbbá üzleti tevékenysége biztosításához adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az adatfeldolgozó megnevezése:

 • Selfmed.pro Korlátolt Felelősségű Társaság

A tájékoztatóban használt fogalmak

A Tájékoztatóban használt fogalmak megfelelnek az Infotv-ben, illetve a GDPR-ban meghatározott fogalmaknak, illetve azok értelmezésének. A Tájékoztató a GDPR 4. cikkében foglalt alábbi fogalmakat használja:

 • „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • „Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
 • „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
 • „Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 • „Felügyeleti szerv”: egy a tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.
 • „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

Az Utajovobe.eu-nál a személyes adatok kezelése az alábbi elvek alapján történik:

 • Az adatkezelést az Utajovobe.eu jogszerűen és tisztességesen, továbbá az érintett számára átlátható módon végzi. Ennek érdekében az Utajovobe.eu Adatvédelmi Tájékoztató és több dokumentumhoz csatolt eseti adatvédelmi tájékoztató útján közli ügyfeleivel és alkalmazottaival azokat az adatvédelmi szabályokat, amelyeket a Társaság üzleti és belső folyamataiban alkalmaz. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve”)
 • A személyes adatok gyűjtése csak egyértelmű és jogszerű célból történhet és a további kezelés is kizárólag ezekkel a célokkal összhangban valósulhat meg. („célhoz kötöttség elve”)
 • Az adatkezeléseknek a kitűzött célok szempontjából mindig megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük és csak a szükséges mértékre korlátozódhatnak. („adattakarékosság elve”)
 • A kezelt adatoknak a teljes munkafolyamatban pontosaknak és naprakészeknek kell lenniük, ezért az Utajovobe.eu minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék, vagy szükség esetén töröljék a lehető legrövidebb időn belül. („pontosság elve”)
 • az Utajovobe.eu személyes adatokat csak a célok megvalósításáig, illetve a jogalap fennállásáig kezel, kivéve azt az esetet mikor a tovább kezelést jogszabály írja elő. („korlátozott tárolhatóság”)
 • az Utajovobe.eu ügyel arra, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítsa a kezelt személyes adatok biztonságát az adatvédelmi incidensek bekövetkezése ellen. („integritás és bizalmi jelleg elve”)
 • az Utajovobe.eu felelős azért, hogy az adatbiztonsági szabályai és az azon alapuló adatkezelési gyakorlata megfeleljen az Infotv. és a GDPR előírásainak és képes legyen a megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság elve”)

A társaság adatkezelésének jogi alapjai

Az Utajovobe.eu személyes adatkezeléseinek jogi alapjai a következők:

 • Az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.
 • Az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapul.
 • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy pedig az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az ezen érdekeltek érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Ezekben az esetekben az Utajovobe.eu mindig elvégzi a szükséges kockázatelemzést és annak eredménye alapján dönt az adatkezelésről.

Az érintett jogainak biztosítása

Az Utajovobe.eu kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az érintett alapos és érthető tájékoztatást kapjon a személyes adatai kezelésével kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről, így különösen:

 • az Utajovobe.eu-nak, mint adatkezelőnek és az esetleges adatfeldolgozónak a kilétéről,
 • az Utajovobe.eu képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének nevéről és elérhetőségeiről,
 • személyes adatai kezelésének céljáról és a kezelés jogalapjáról,
 • amennyiben a jogalap az érintett beleegyezésén alapul, akkor azt az Utajovobe.eu az érintettől beszerzi, ha a jogalap valamely jogszabályi rendelkezés, akkor azt az érintettel közli, ha pedig a jogalap az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, akkor erről felvilágosítja érintettet,
 • a személyes adatok címzettjeiről, ahová azokat továbbítják,
 • a személyes adatok kezelésének időtartamáról,
 • a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogairól és a számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségekről,
 • amennyiben a személyes adatokat az Utajovobe.eu nem az érintettől szerezte be, akkor az előbbieken túlmenően arról is, hogy az Utajovobe.eu azokat milyen forrásból szerezte, illetve a forrás nyíltan hozzáférhető volt vagy sem.

Amennyiben az adatokat az Utajovobe.eu az érintettől gyűjtötte, a tájékoztatást a gyűjtés megkezdésekor megadja. Amennyiben az adatgyűjtés más forrásból származik az Utajovobe.eu az adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn – legkésőbb egy hónapon – belül, illetve az érintettel való első kapcsolat felvételkor tájékoztatja őt. („az érintett tájékoztatáshoz való joga”)

Az Utajovobe.eu biztosítja az érintett számára, hogy visszajelzést kapjon, arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, a kezelés adott stádiumában mi az adatkezelés célja. Továbbá az érintett jogosult az összes olyan kérdésről felvilágosítást kapni, amelyekről az adatkezelés megkezdésekor is tájékoztatja őt aUtajovobe.eu. („az érintett hozzáférési joga”)

Az Utajovobe.eu köteles az érintett kérésére, illetve saját észlelés esetén is késedelem nélkül helyesbíteni az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintettnek joga van arra is, hogy figyelemmel az adatkezelés céljára, kérje a rá vonatkozó személyes adatok kiegészítését. („az érintett helyesbítéshez való joga”)

Az Utajovobe.eu köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul törölni, ha:

 • a személyes adatok kezelésének célja megszűnt vagy a kezelés jogalapja a továbbiakban már nem áll fenn,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték. („az érintett törléshez – elfeledtetéshez - való joga”)

az Utajovobe.eu az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett a személyes adatok pontosítását kéri, arra az időre, amíg az Utajovobe.eu ellenőrizni tudja az adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogszerűsége megszűnt, de az érintett nem a törlést, hanem az adatfelhasználás korlátozását kéri.

Amennyiben az Utajovobe.eu-nál valamely személyes adat korlátozás alá kerül, azt a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igényekkel kapcsolatos intézkedések, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. („az érintettnek az adatkezelés korlátozásához való joga”)

Az Utajovobe.eu minden olyan esetben, amikor az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatban helyesbítésre, törlésre vagy adatkezelés korlátozásra kerül sor, erről tájékoztatja az összes olyan címzettet, amellyel az a személyes adatot közölte, annak érdekében, hogy a címzettek is végrehajthassák az adatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket.

Az Utajovobe.eu az érintett kérése alapján biztosítja, hogy a rá vonatkozó és az Utajovobe.eu rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphassa, illetve ugyancsak az érintett kérésére ezeket az adatokat az érintett által meghatározott más adatkezelőnek továbbítja.(„az érintett adathordozhatósághoz való joga”)

Az Utajovobe.eu biztosítja – amennyiben erre sor kerül-, hogy az érintett tiltakozhasson személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára való felhasználása ellen. Ebben az esetben a személyes adat ilyen célra a továbbiakban nem kezelhető. („az érintett tiltakozáshoz való joga”)

Az érintettnek joga van arra, hogy az Utajovobe.eu őt érintő személyes adat kezelése ellen panaszt tegyen a Felügyeleti Hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslattal éljen az Utajovobe.eu vagy adatfeldolgozója ellen, ha úgy látja, hogy azok adatkezelése nem felel meg az adatvédelmi jogszabályok előírásainak. A bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el és a per a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefonszám: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Honlap: naih.hu

Az Utajovobe.eu az érintett személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmének előterjesztésével kapcsolatosan az alábbiak szerint intézkedik:

 • az Utajovobe.eu főszabályként a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme alapján hozott intézkedésekről,
 • amennyiben a kérelemben foglaltak összetettsége vagy a kérelmek nagy száma ezt indokolja a határidő két hónappal meghosszabbítható,
 • amennyiben az érintett a kérelmét elektronikus úton nyújtotta be az Utajovobe.eu is elektronikus úton válaszol, kivéve, ha az érintett azt másként kéri,
 • az Utajovobe.eu válaszában felhívja az érintett figyelmét a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekre,
 • ha az Utajovobe.eu-nak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, további megerősítő információkat kérhet személyazonossága megerősítésére,
 • az Utajovobe.eu az érintett kérelmére tett intézkedéseket díjmentesen biztosítja, ha azonban az érintett kérelme nyilvánvalóan megalapozatlan vagy többszörösen ismétlődő, az Utajovobe.eu adminisztrációs díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Utajovobe.eu honlapjával, közösségi oldalaival kapcsolatos adatkezelés

Az Utajovobe.eu az üzemeltetett honlapján alkalmaz rövid adatfájlokat, sütiket (cookie), amelyeket a honlapja a felhasználók számítógépén helyez el. A sütik használatáról az Utajovobe.eu honlapján tájékoztatást ad és azokat csak a látogatók kifejezett hozzájárulása esetén telepíti azok számítógépére. A sütikről adott tájékoztatás kiterjed arra is, hogy az érdeklődők, hol – melyik honlapon – nézhetnek utána részletesen az adott süti jellemzőinek és törlésük módjainak.

Az adatkezelés célja:

 • az ügyfelek irányában történő bizalomépítés
 • kapcsolatépítés a meglévő, illetve jövendő ügyfelekkel, folyamatos tájékoztatásuk
 • válaszadás a feltett kérdésre, kérés teljesítése, új ügyfélkapcsolat megteremtése

Az Utajovobe.eu honlapján kezelt személyes adatok:

 • a hírlevélre feliratkozók neve és e-mail címe
 • a munkatársaknak közvetlen kérdést, kérést megfogalmazók neve (cégneve), telefonszáma, e-mail címe, és az üzenetbe esetleg belefoglalt személyes adata

Az adatkezelés jogalapja:

 • az érintettek önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

Az adatkezelés címzettjei:

 • az Utajovobe.eu IT szolgáltatói, honlap készítője.

A személyes adatok kezelésének időtartama:

 • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,

Az Utajovobe.eu tevékenységének megismertetése, népszerűsítése, illetve szakmai tevékenységének elősegítése érdekében jelen van a Facebookon. Az oldalak látogatói által ott közzétett személyes adatokat az Utajovobe.eu nem kezeli. A látogatókra az egyes közösségi oldalak Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei vonatkoznak.

Jogellenes vagy sértő tartalom közlése esetén az Utajovobe.eu előzetes figyelmeztetés vagy értesítés nélkül kizárhatja a látogatót az oldalról, illetve törölheti a bejegyzését.

Az Utajovobe.eu nem felel a közösségi oldalak felhasználói által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Az Utajovobe.eu továbbá nem felel semmilyen a közösségi oldalak működéséből eredő hibáért, üzemzavarért, illetve a rendszer működéséből eredő problémáért.

A közösségi oldalakon kezelt személyes adatok célja:

 • az ügyfelek irányában történő bizalom építés.

Az adatkezelés jogalapja:

 • az érintettek önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

Az adatkezelés címzettjei:

 • az Utajovobe.eu IT szolgáltatói, honlap készítője.

A személyes adatok kezelésének időtartama:

 • az érintett hozzájárulása visszavonásáig.

Google Analytics

A weboldal a Google Analytics-et, a Google Inc. („Google“) webelemző szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics ún. „sütiket“, az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik az Ön weboldal-látogatásainak elemzését. A süti által az Ön weboldal-látogatásáról létrehozott információkat a rendszer általában a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott tárolja. A Google lerövidíti az Ön IP-címét, de csak az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb országaiban. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a rendszer a teljes IP-címet a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott rövidíti le. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat fogja felhasználni ahhoz, hogy kiértékelje az Ön weboldal-használatát, és jelentéseket állítson össze a weboldalon végrehajtott tevékenységekről, valamint további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat ajánljon fel a weboldal üzemeltetőjének. A böngészője által továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze egyéb Google-adatokkal. A sütik használatát böngészőszoftverének megfelelő beállításával letilthatja. A Google általi adatgyűjtést és -felhasználást (sütik és IP-cím) az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A plug-in helyett vagy mobil eszközök böngészőin kattintson erre a linkre egy letiltó süti telepítéséhez, mely a továbbiakban megakadályozza a Google Analytics keretein belül történő adatgyűjtést ezen a weboldalon. A letiltás mindaddig érvényben marad, míg nem törli annak sütijét. Ha a süti törlődött, elegendő mindössze újból a linkre kattintania. A Google Analytics felhasználási feltételeiről és adatvédelmi irányelvéről az alábbi oldalakon talál további információkat:
https://www.google.de/intl/en-GB/policies/

A Google Analytics segítségével értékeljük ki statisztikai célokból a Double Click „dupla kattintásos” sütit. Ezt a sütit az Ads Manager segítségével, illetve az alábbi linkre kattintva tilthatja le:
http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en

A Google Double-Click Floodlight címkéit is használjuk az online reklámtevékenység támogatására és weboldalunk használatának elemzésére. Ezek a címkék nem továbbítanak személyes adatokat a Google Double-Clicknek. Adatainak a Google Double-Click általi kezeléséről és az ezzel kapcsolatos sütik használatáról és letiltásáról további részleteket a Double-Click adatvédelmi irányelvében talál:
https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en

A Google Remarketinget, a Google hirdetési szolgáltatását is használjuk, melynek segítségével célirányos hirdetéseket jeleníthetünk meg a weboldal korábbi látogatói számára. Ez a funkció az eszközök közötti remarketinget alkalmaz, a Google AdWords és a DoubleClick alkalmazásával. Ha beleegyezését adta, hogy a Google az Ön webes és böngészési előzményeit Google fiókjához társítsa, akkor a Google az Ön Google fiókjából és a Google Analyticsből származó információkat együttesen használja fel a hirdetések testreszabására és az eszközök közötti remarketing célcsoportja adatainak meghatározására. Google felhasználóként a „Saját fiókban” adhatja meg saját hirdetési beállításait és kapcsolhatja ki a személyre szabott hirdetések megjelenítését. A Google általi adatgyűjtést és –felhasználást az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Közösségi megosztás és egyéb közösségi gombok ill. közösségi segédprogramok (pluginek)

Weblapunkon ún. közösségi segédprogramokat, plugineket kínálunk különböző közösségi hálózatokhoz (pl. a Facebook “Like” gombja stb.)

Magánszférájának védelme érdekében a közösségi pluginek integrációjához, beépítéséhez olyan technikai megoldást alkalmazunk, amely megakadályozza adatok (pl. IP-cím) hálózati átvitelét, vagy a Facebookhoz hasonló közösségi hálózatokhoz abban a pillanatban, ahogy a weboldalunk megnyílik. Csak a közösségi pluginekre való első ráklikkeléskor lesznek ezek a segédprogramok aktiválva. Ezt követően az Ön webböngészője visszakeresi a plugineket és a mi weboldalunk részeként jeleníti meg azokat. Ezzel összefüggésben az információ (pl. IP-cím) átkerül a Facebookhoz ill. hasonló közösségi hálózatokhoz. Amikor Ön másodszor kattint a közösségi plugin-ekre, csak akkor tudja teljes funkciójában használni a “Barát meghívása” gombot (pl. a “Like”-ot). Ha Ön tagja egy közösségi hálónak és a megfelelő pluginre kattint, a közösségi hálózat szolgáltatója az Ön weboldalunkon tett látogatásáról szóló információt esetleg hozzáköti az Önnek az adott hálózaton lévő profiladataihoz. Ha erről illetve más funkcionalitásról többet szeretne tudni, szíveskedjen kapcsolatba lépni a közösségi hálózat operátoraival.

Az Utajovobe.eu-val szerződéses viszonyban álló magánszemélyekkel kapcsolatos adatkezelés

A kezelt személyes adatok:

 • a szerződött személy vagy az egyéni vállalkozó neve,
 • a szerződött személy állandó lakcíme vagy az egyéni vállalkozó székhelye,
 • a szerződött személy adóazonosító jele vagy az egyéni vállalkozó adószáma,
 • az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma,
 • a bankszámla száma.

A személyes adatkezelés célja: a szerződés megkötése, teljesítése.

A személyes adatkezelés jogi alapja: a Ptk. hatályos rendelkezései.

A személyes adatok címzettjei: az Utajovobe.eu ügyvezetője és az Utajovobe.eu könyvelési, adózási feladatokkal megbízott adatfeldolgozója.

A személyes adat kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, a számviteli adatok esetében 8 év.

A szerződés megkötésekor az Utajovobe.eu tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés várható időtartamáról és az adatok adatfeldolgozóhoz való továbbításáról.

 


 

1% - Önnek kevés, nekünk sok!

A Be Fair! Alapítvány által létrehozott Út a jövőbe weboldal és oktatási segédlet célja a jövő nemzedékének környezettudatos életmódra nevelése, gyakorlati példák előtérbe helyezésével.

Adományával Ön a fenntartható fejlődés középiskolákban való oktatásához járul hozzá. 

Kérjük, segítsen, hogy programunkat kiszélesítve a társadalom minden rétegét elérhessük!

 

Adomány számlaszám:

1%-os rendelkező nyilatkozat letöltése

 

Akiknek szakmai segítségét ezúton is köszönjük:

 • Belénessy Csaba vezérigazgató (MTI)
 • Bőthe Csaba igazgató (Magyar Telekom, Vállalati Szolgáltatások Üzletág, Ügyfélkapcsolati és Működéstámogató Igazgatóság)
 • Csáki Roland (WWF)
 • Eperjesi Zoltán vezérigazgató (Óbudai Vagyonkezelő Zrt.)
 • Kiss Péter globális vezető (KPMG, Energetikai és közüzemi szektor)
 • Somfai Zoltán közgazdász
 • Szabó Levente (IBM)
 • Tamás Ilona főosztályvezető (Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, Oktatási és Kulturális Főosztály)
 • Pedagógiai Szolgáltató Intézet (III.kerület)
 • Vaszily Miklós ügyvezető (Origo)
 • Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
 • Dr. Nagy László Gyula ügyvéd
 • Zsadányi László (Linea Bútor Kft., http://www.linea-art.hu/)
 • TanMonitor - országos magántanár közvetítő oldal www.tanmonitor.hu
 • Rönky Balázs – a rbl communications marketing kommunikációs ügynökség és a termelőtől.hu termelői adatbázis és portál alapítója

 

Partnereink, akiknek önzetlen segítségét ezúton is köszönjük

 

Kiemelt partnereink:

 

További partnereink:

Bővebben: Támogatóink
Bővebben: Támogatóink
Bővebben: Támogatóink
Bővebben: Támogatóink
Bővebben: Támogatóink
Bővebben: Támogatóink
Bővebben: Támogatóink
Bővebben: Támogatóink
Bővebben: Támogatóink

 

Mint ismeretes, a hazai oktatási rendszert számos kritika érte az elmúlt években, és éri ma is. Lényegét tekintve a kritika leginkább arra koncentrál, miszerint a 21. században, egy szinte teljesen átalakuló világban sok olyan információval terheljük a gyermekeinket, azon belül főként a középiskolásokat, amire valójában életük során nincs is szükségük.

A vitában a Be Fair! Alapítvány nem kívánt részt venni, ehelyett alkotott egy olyan fenntartható fejlődéssel és környezetvédelemmel kapcsolatos oktatási segédletet, mely ingyenesen, bárki számára elérhető ezen a honlapon, és felhasználható az oktatásban. (A non-profit szervezet céljairól itt lehet bővebben olvasni.)

2013-ban – hiánypótló módon - az alapítvány egy olyan új segédlet megalkotását tűzte ki célul, mely önfenntartásra, egy jobb, céltudatosabb, innovatívabb és gazdaságosabb életforma elsajátítására nevelné gyermekeinket. Ezzel a tudással később a fiatal felnőtt jobban érvényesülhet a munkaerőpiacon, vagy alapíthat saját céget, előtte pedig könnyebben nyerhet felvételt felsőoktatási intézményekbe.

Mivel a non-profit szervezetek a forrás biztosítása kapcsán az állam segítségére alig, vagy egyáltalán nem számíthat, egyedüli megoldásként azokhoz a szülőkhöz fordul, akik szívükön viselik a jövő generációjának oktatását.

Hogyan rendelkezhet az adó 1 százalékáról?

• Ha egyéni vállalakozó, akkor február 25-ig adhatja le adóbevallását, vele együtt a rendelkező nyilatkozatot az adó 1% -áról
• Amennyiben magánszemélyként saját maga készíti el adóbevallását, ami egyben tartalmazza az adó 1% -áról rendelkező nyilatkozatot is, május 20-ig küldheti el az adóhivatalhoz.
• Amennyiben elektronikusan kívánja beküldeni adóbevallását, az ehhez szükséges keretprogram, valamint a 2013. évre vonatkozó szja adatlap letölthető a NAV oldaláról. Adójának 1 % -áról ebben az esetben, az adóbevallás 5. oldalán rendelkezhet.
• Amennyiben munkáltatója készíti el adóbevallását, juttassa el hozzá lezárt borítékban a kinyomtatott - lentebb megtalálható - nyilatkozatát. A borítékon tüntesse fel adóazonosító jelét.
• Amennyiben az adóbevallás leadásakor nem rendelkezett az adó egy százalékáról, később is lehetőség van feladni a rendelkezést, egészen 2014. május 20-ig, a korábbi években megszokott borítékban, vagy elektronikus formában.
• Alapítványunk adószáma: 18126154-1-43

Ne felejtse el!

• A kinyomtatott és kivágott nyilatkozatot tegye egy olyan szabvány méretű borítékba, amelyben az éppen elfér.
• A lezárt borítékon tüntesse fel nevét, állandó bejelentett lakcímét és adóazonosító jelét.
• A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot 2013. május 20-ig adja le a munkahelyén vagy tegye adóbevallása mellé, és juttassa el az adóhatóság címére.

A Rendelkező Nyilatkozat letöltése itt!

 

Esszékérdés

Mit jelent a környezethez való jog?

- antropocentrikus felfogás, jövő generációk védelmének szükségessége, környezet önmagáért való megóvásának szükségessége, emberi jogok, nemzetközi színtér, állampolgári jogok, ENSZ 1972-es stockholmi környezetvédelmi világkonferenciája, 1.sz. alapelv, Egységes Európai Okmány, Lisszaboni Szerződés, Európai Bíróság gyakorlata, Aarhusi Egyezmény, információs önrendelkezési jog, Közösségi részvétel és ügyféli jog a hazai jogban

 

 

Amikor az ELTE környezetvédelmi szakjogászi képzésén vettem részt, a kötelező olvasmányok között Ernst Schumacher könyve, „A kicsi szép” is a kezembe akadt. Ahogy olvastam a könyvet, azonnal ráébredtem, hogy mi a hiányosság a hazai és az európai oktatási rendszerben: nem oktatjuk önálló tárgyként a fenntartható fejlődést az általános és középiskolákban! Ugyan innen-onnan megjelenik egy-egy fenntarthatósággal kapcsolatos gondolat egyes tantárgyak esetében (pl. a 9-es és a 10-es földrajz tankönyvekben), de sajnos ez nem elegendő. Teljességgel hiányzik ugyanis az alapvető fejezetek rendszerezése és a közöttük lévő szerves összefüggések bemutatása. E nélkül pedig sajnos nem oktatás az oktatás, amin számottevően az sem segít, hogy vannak olyan pedagógusok, akik időt és fáradtságot nem sajnálva heteken át böngészik az interneten fellelhető anyagokat, hogy azokat a napi tanításba beépítve megfelelően oktathassák diákjaikat.

 

„Az egész történelem folyamán és gyakorlatilag a Föld minden részén az emberek éltek és sokasodtak, és valamilyen kultúrát teremtettek. Mindig és mindenhol megtalálták a fennmaradás módját, és képesek voltak megtakarítani valamit. Civilizációk alakultak ki, virágoztak, majd a legtöbb esetben hanyatlani kezdtek és elpusztultak. E helyütt nincs módunk megtárgyalni, miért pusztultak el, mégis azt mondhatjuk: nyilván valamilyen erőforrás hiányában.” 

Bővebben: Előszó

Az idézet egy német származású, de Angliában élt rendkívül intelligens embertől, Ernst Friedrich Schumacher (1911 – 1977) közgazdásztól származik, aki könyvében, „A kicsi szép”-ben, már 1973-ban, a mű publikálásakor képes volt olyan környezetvédelemmel kapcsolatos negatív jövőt megjósolni, melyet ma kezdünk el megélni, és amit ma már klímaválsággal, környezeti katasztrófával, globalizációval, fenntartható fejlődéssel és más találó kifejezéssel illetünk. Azaz úgy is példálózhatnánk, hogy e negatív jövő ma már jelenként, minden bizonnyal damoklész kardjaként lebeg a fejünk felett.

Ha elolvassuk a művét, úgy érezzük, hogy egyfajta láthatatlan háborút vívunk. Igaza lenne, és valóban háborút vívnánk? Önkéntelenül adódik a válasz: igen, de nem más emberekkel, mint ahogy eddig megszoktuk, hanem a legyőzhetőnek hitt természettel, vagy földgolyóval, és ezáltal saját magunkkal is. Ahhoz ugyanis, hogy elkerüljük többek között a klímaválságot és kialakíthassuk a fenntarthatóságot, saját magunkkal kell szembeszállnunk és saját magunkat kell legyőznünk. Kapzsiságunkat, mohóságunkat, pénzéhségünket és más rossz tulajdonságainkat is.

Ez a folyamat nyilván súlyos veszteségekkel és áldozatokkal fog járni, de csak így kerülhető el végeredményként az emberi faj kihalása, a nulla felé konvergálás. Mindezt magunktól kell elkezdenünk, mert ha kényszerből fogunk hozzá 2050 után, már biztosan késő lesz.

De tényleg kihalnánk? Tényleg ilyen sötét lenne a jövő?

Schumacher nem hitt az elkerülhetetlenben. Nem íróasztal mellől érvelő tudós volt, hanem közgazdász, újságíró, vállalkozó és gazdálkodó. Igazi polihisztor, gyakorlati szakember, aki elég volt, hogy főműveként csak egy komolyabb könyvet, „A kicsi szép”-et megalkossa, és ezzel egyfajta irányt mutatva „megfertőzze” a hozzá hasonló kreatív gondolkodású embereket. Miért? Mert ma ilyen emberekre van szükség, mégpedig tömegesen, és ő gondolt erre először.

Épp ezért rendszerbe foglalható tudását, iránymutató elképzeléseit – egyfajta feladatként – meg kell valósítanunk a gyakorlatban. De miben is hitt ő? Nagyon egyszerűnek tűnhet a válasz. Az oktatásban, a tudás sokszorosításában, másolásában.

Hogy jobban megértsük ezt az egyszerű választ, elég csak elolvasni könyvének egy rövid, de lényegretörő bekezdését, amiben sajátságosan, hétköznapi nyelvezetben fogalmazva így ír: „Az egész történelem – akár csak a jelenlegi tapasztalatok – azt sugallják, hogy az elsődleges erőforrás nem a természet, hanem az ember, hogy az emberi elme adja minden gazdasági fejlődés kulcstényezőjét. Egyszer csak kirobban a merészség, a kezdeményezőkészség, a találékonyság, a teremtő tevékenység, és nemcsak egy, hanem egyszerre több területen. Talán senki sem tudja megmondani, honnan eredt ez legelőször, de láthatjuk, hogyan tartja fenn magát, sőt, hogyan erősödik: különböző fajta iskolák, más szóval az oktatás révén. Így hát nagyon is valóságos értelemben azt mondhatjuk, hogy az oktatás az összes erőforrás között a leginkább létfontosságú.”

Ha mindehhez figyelembe vesszük azt a tényt, hogy akár már ma is, vagy az igen közeli jövőben a világ bármely országában környezetvédelmi szempontból komplex nemzetgazdasági és társadalmi átalakulásokra van/lesz szükség, nem nehéz arra következtetni, hogy ehhez igazán jól képzett, abszolút környezettudatos szak- és közemberekre lesz szükség az élet bármely területén, mégpedig, ahogy már fentebb szó esett róla, tömegével. A probléma csak az, hogy alig élnek ma még ilyen emberek a bolygón.

Ha azonban oktatunk, akkor képesek leszünk arra, hogy 2050-ig, azaz a legkomolyabbnak tekinthető problémák kitágulásáig kineveljük a ma még iskolapadban ülő, vagy meg sem született jövő generációját a célból, hogy megoldja, mérsékelje ezeket a problémákat, és így biztosítsa a túlélésünket. Tehát feladatunk az igazán „értelmes” embert életre hívni és megtanítani a küzdelemre. Valódi homo sapienst kell „alkotnunk”, olyan értelmes embert, aki már képes lesz az ún. Bioszféra I. projektet megvalósítani.

Mi is az a Bioszféra I.?

A természetben, a környezetünkben „minden tart valahová”, vagyis a természet olyan rendező elveket alkot és érvényesít, amelyek által abszolút hatékonyan, 100%-osan használ fel energiát, illetve nem gyárt hulladékot. Ez a folyamat ciklikusságot feltételez, a körkörösség állandó.

A körkörösség másolása azonban nehezen megoldható. A másoláshoz ugyanis teljesen érteni kellene, hogyan működik a másolandó folyamat, ez azonban eddig még senkinek sem sikerült a Földön. Ezért az ember mást nem tudván, eddig csak rombolt és pusztított maga körül. Legvégül saját magát is elpusztítja, ha nem találja meg önmagával szemben az „ellenszert”. Az állításokat jól bizonyítja az ún. Bioszféra II. kísérlet, melynek keretében 8 ember kísérleti nyúlként arra vállalkozott, hogy egy mesterségesen fenntartott és hermetikusan lezárt Bioszférában éljen 2 évig. Ugyan a projekt végével egészségesen hagyták el a területet, de ezen időszak alatt keményen meg kellett dolgozniuk azért, hogy fennmaradhassanak, hisz már a program elején problémák adódtak, megbomlott a kezdeti természetes összhang. Kipusztult például az összes beporzó rovar, így a résztvevők kézzel végezték el helyettük a „munkájukat”. Fokozatosan védekeztek a hangyákkal, a csótányokkal és a sáskákkal szemben, közben pedig irtaniuk kellett a liánszerű növényeket, hogy ne vegyék el a fényt a hasznos fajoktól. Meg kellett küzdeniük a víztestek bezöldülésével is, ami jelentősen megnehezítette a tiszta ivóvízellátást. A legkomolyabb probléma azonban az volt, hogy egyáltalán nem működött az élet fenntartásához nélkülözhetetlen oxigénciklus, azaz folyamatosan csökkent az emberi élethez szükséges oxigén, míg nőtt a dinitrogén-oxid. Ezért – hogy az ember meg ne fulladjon - már a kísérlet közepe felé módosítani kellett a feltételeken.

Milyen tanulságokkal szolgált ez a projekt?

 1. Eddig nem sikerült az embert tartósan fenntartó mesterséges ökoszisztémát konstruálni.
 2. Nem tudjuk, hogy a Bioszféra I., vagyis a nagy földi rendszer ezt hogyan csinálja.
 3. A földi bioszféra számunkra nélkülözhetetlen.
 4. A földi bioszféra ma már nem képes semlegesíteni az ember okozta problémákat.
 5. Mi magunk, az emberiség vagyunk a Bioszféra kísérleti nyulai.

Amikor Schumacher fő művét megírta, még kifejlesztés alatt állt a ma már mindenki által használt internet és mobiltelefon, valamint az egyéb high tech kommunikációs eszközök. Mára nagyjából ismertté váltak azok az okok is, melyek a klímaválságot, vagyis a Föld felmelegedését előidézték, és amelyek megoldásaként életre hívták és elkezdték kidolgozni a fenntartható fejlődés fogalmi rendszerét.

A fogalmi rendszer kidolgozás semmit sem ér azonban, ha mindezt nem ültetjük át a gyakorlatba. Az általunk létrehozott weboldal e prioritást szem előtt tartva szinte kizárólag gyakorlati példák bemutatására szolgál, hisz az elméleti anyag tankönyvekben fellelhető. Az elkészült és a folyamatosan frissített anyag ezután már könnyen sokszorosítható adattovábbítók, főleg az internet útján. Ilyen egyszerű lenne tenni valamit közös jövőnkért, ha összefogunk? Valójában igen, hisz a weboldal felállításához sem kellett több mint fél tucat szakember. Pedagógus, mérnök, biológus, közgazdász, informatikus és jogász.

Ha bárki elolvassa az anyagunkat, és folyamatosan figyelemmel kíséri a napi változásokat, aktuális képet alkothat jelenünkről, múltunkról és jövőnkről.

Célunk alapvetően a tanítás tanítása, hisz a tanulás nem csupán ismeretelsajátítás és az emlékezet mechanikus működtetése. A XXI. században már másra van szükség, mint eddig. A következő évtized kihívásainak megfelelően kell megtanulni gondolkodni, hisz a fenntarthatóság igénye önmagában hordozza az egész életen át tartó környezettudatos gondolkodás, ismeretszerzés és folyamatos tanulás szükségességét. Alapgondolatot kell adni ahhoz, hogy minden elsajátítandó ismeret visszautalhasson a kezdőpontra, azaz arra, hogy minden tervezés, projekt, megvalósítás, lakás, autó vagy hétköznapi vásárlás mögött a környezettudatos gondolkodásnak kell állnia. Hogy ez elérhető legyen, már az iskolában törekedni kell arra, hogy a tanulók fokozatos önállóságra tegyenek szert a tanulás során, annak tervezésében alakítsák ki a hatékony tanulás módszereit, többek közt az önművelés igényét, az ezzel kapcsolatos információforrások optimális – akár idegen nyelvű – használatát. Ahhoz, hogy az ember megérthesse, mi is a kapcsolat a gazdasági növekedés, a fenntartható fejlesztés és a környezettudatosság között, sok minden szükségeltetik. Kreatív, a problémákat analizáltan és hatékonyan megoldó gondolkodásmódra van szükség, mely megfelelő, az összefüggések pontos ismeretét feltételező döntéshozatalt, a kritikai gondolkodásmód kiszélesítését, a konfliktusok kezelését, az életminőség javítását, az életvitel arányainak megtartását, az értelmi, érzelmi egyensúly megteremtését, a teljesebb élet megszervezését feltételezi. Ez a gondolkodás igen alkalmas arra, hogy az ember ne csak a saját maga életét, hanem a környezetét is alapvetően jobbá tegye. Ez bővebben azt is jelenti, hogy ma már csak olyan állampolgárok alkothatják a társadalmat, akik értik a gazdaság és a környezetvédelem alapvető összefüggéseit, ennek megfelelően képesek a természeti és más erőforrásokkal okosan, takarékosan gazdálkodni. A tanulásnak alapvető szerepe van abban, hogy a tanulók tudatos vásárlókká, fogyasztókká váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó környezeti kockázatokat, az ezzel együttjáró környezeti hasznokat vagy költségeket. A tanulás elősegíti azt is, hogy az ember megtalálja az egyensúlyt a rövidebb, azaz a komparatív és a hosszabb távú előnyök között, és ennek megfelelően szervezze életét, tervezzen és végrehajtson. Mindezzel összhangban a pénzzel való bánni tudás oktatása alapvető kritérium. Nemcsak az állampolgár létérdeke, hogy élete során optimális döntéseket tudjon hozni, amikor például hitelekről vagy megtakarításokról van szó, hanem a társadalomé is. Ezzel párhuzamosan a takarékoskodás különböző gyakorlati példák ismertetésével és bemutatásával is komplett programelemmé válik, mivel a takarékoskodás anyagi előnnyel szolgál az egyén élete során.

A 2008-as világválság megmutatta, hogy egy világot lezártunk. Új jön. Egyesek zöld bummnak is nevezik. Mi ennek a konklúziója számunkra? Nyilvánvaló, hogy az új ismeretek megszerzése nélkül majd nem lehet érvényesülni ebben az új világban, azaz a kibontakozóban lévő zöldgazdaságban. Ezért (is) alapvető feladatunk diákjaink felkészítése, hogy ha kell, kiismerjék magukat az új évezredben.

Fentiek nemcsak a gyermekeinket oktató tanároknak szólnak, hanem minden olyan szülőnek, aki felelősséget érez gyermeke taníttatása miatt.

Programunk lényegét egy ma még kevésbé ismert tudós, az oslói egyetemen működő Program for Research and Documentation for Sustainable Society vezetőjének, W. M. Laffertynek a szavaival zárjuk:

„A fenntartható fejlődés a legjobb törekvés morálisan és gyakorlatilag is.”

 

 

 

Elérhetőség


Amennyiben kérdése, észrevétele van, kérjük írjon a következő e-mail címre:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.