Fenntartható fejlődés gyakorlati szemmel

Az Utajovobe.eu Adatvédelmi Tájékoztatója

Az adatkezelő megnevezése

Név: Utajovobe.eu
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.utajovobe.eu

(a továbbiakban: Utajovobe.eu)

Adatfeldolgozók megnevezése

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az Adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 1. Az Utajovobe.eu IT szolgáltatója

Az Utajovobe.eu a honlapja fenntartásához és kezeléséhez, továbbá üzleti tevékenysége biztosításához adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az adatfeldolgozó megnevezése:

 • Selfmed.pro Korlátolt Felelősségű Társaság

A tájékoztatóban használt fogalmak

A Tájékoztatóban használt fogalmak megfelelnek az Infotv-ben, illetve a GDPR-ban meghatározott fogalmaknak, illetve azok értelmezésének. A Tájékoztató a GDPR 4. cikkében foglalt alábbi fogalmakat használja:

 • „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • „Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
 • „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
 • „Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 • „Felügyeleti szerv”: egy a tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.
 • „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

Az Utajovobe.eu-nál a személyes adatok kezelése az alábbi elvek alapján történik:

 • Az adatkezelést az Utajovobe.eu jogszerűen és tisztességesen, továbbá az érintett számára átlátható módon végzi. Ennek érdekében az Utajovobe.eu Adatvédelmi Tájékoztató és több dokumentumhoz csatolt eseti adatvédelmi tájékoztató útján közli ügyfeleivel és alkalmazottaival azokat az adatvédelmi szabályokat, amelyeket a Társaság üzleti és belső folyamataiban alkalmaz. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve”)
 • A személyes adatok gyűjtése csak egyértelmű és jogszerű célból történhet és a további kezelés is kizárólag ezekkel a célokkal összhangban valósulhat meg. („célhoz kötöttség elve”)
 • Az adatkezeléseknek a kitűzött célok szempontjából mindig megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük és csak a szükséges mértékre korlátozódhatnak. („adattakarékosság elve”)
 • A kezelt adatoknak a teljes munkafolyamatban pontosaknak és naprakészeknek kell lenniük, ezért az Utajovobe.eu minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék, vagy szükség esetén töröljék a lehető legrövidebb időn belül. („pontosság elve”)
 • az Utajovobe.eu személyes adatokat csak a célok megvalósításáig, illetve a jogalap fennállásáig kezel, kivéve azt az esetet mikor a tovább kezelést jogszabály írja elő. („korlátozott tárolhatóság”)
 • az Utajovobe.eu ügyel arra, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítsa a kezelt személyes adatok biztonságát az adatvédelmi incidensek bekövetkezése ellen. („integritás és bizalmi jelleg elve”)
 • az Utajovobe.eu felelős azért, hogy az adatbiztonsági szabályai és az azon alapuló adatkezelési gyakorlata megfeleljen az Infotv. és a GDPR előírásainak és képes legyen a megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság elve”)

A társaság adatkezelésének jogi alapjai

Az Utajovobe.eu személyes adatkezeléseinek jogi alapjai a következők:

 • Az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.
 • Az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapul.
 • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy pedig az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az ezen érdekeltek érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Ezekben az esetekben az Utajovobe.eu mindig elvégzi a szükséges kockázatelemzést és annak eredménye alapján dönt az adatkezelésről.

Az érintett jogainak biztosítása

Az Utajovobe.eu kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az érintett alapos és érthető tájékoztatást kapjon a személyes adatai kezelésével kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről, így különösen:

 • az Utajovobe.eu-nak, mint adatkezelőnek és az esetleges adatfeldolgozónak a kilétéről,
 • az Utajovobe.eu képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének nevéről és elérhetőségeiről,
 • személyes adatai kezelésének céljáról és a kezelés jogalapjáról,
 • amennyiben a jogalap az érintett beleegyezésén alapul, akkor azt az Utajovobe.eu az érintettől beszerzi, ha a jogalap valamely jogszabályi rendelkezés, akkor azt az érintettel közli, ha pedig a jogalap az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, akkor erről felvilágosítja érintettet,
 • a személyes adatok címzettjeiről, ahová azokat továbbítják,
 • a személyes adatok kezelésének időtartamáról,
 • a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogairól és a számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségekről,
 • amennyiben a személyes adatokat az Utajovobe.eu nem az érintettől szerezte be, akkor az előbbieken túlmenően arról is, hogy az Utajovobe.eu azokat milyen forrásból szerezte, illetve a forrás nyíltan hozzáférhető volt vagy sem.

Amennyiben az adatokat az Utajovobe.eu az érintettől gyűjtötte, a tájékoztatást a gyűjtés megkezdésekor megadja. Amennyiben az adatgyűjtés más forrásból származik az Utajovobe.eu az adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn – legkésőbb egy hónapon – belül, illetve az érintettel való első kapcsolat felvételkor tájékoztatja őt. („az érintett tájékoztatáshoz való joga”)

Az Utajovobe.eu biztosítja az érintett számára, hogy visszajelzést kapjon, arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, a kezelés adott stádiumában mi az adatkezelés célja. Továbbá az érintett jogosult az összes olyan kérdésről felvilágosítást kapni, amelyekről az adatkezelés megkezdésekor is tájékoztatja őt aUtajovobe.eu. („az érintett hozzáférési joga”)

Az Utajovobe.eu köteles az érintett kérésére, illetve saját észlelés esetén is késedelem nélkül helyesbíteni az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintettnek joga van arra is, hogy figyelemmel az adatkezelés céljára, kérje a rá vonatkozó személyes adatok kiegészítését. („az érintett helyesbítéshez való joga”)

Az Utajovobe.eu köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul törölni, ha:

 • a személyes adatok kezelésének célja megszűnt vagy a kezelés jogalapja a továbbiakban már nem áll fenn,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték. („az érintett törléshez – elfeledtetéshez - való joga”)

az Utajovobe.eu az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett a személyes adatok pontosítását kéri, arra az időre, amíg az Utajovobe.eu ellenőrizni tudja az adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogszerűsége megszűnt, de az érintett nem a törlést, hanem az adatfelhasználás korlátozását kéri.

Amennyiben az Utajovobe.eu-nál valamely személyes adat korlátozás alá kerül, azt a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igényekkel kapcsolatos intézkedések, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. („az érintettnek az adatkezelés korlátozásához való joga”)

Az Utajovobe.eu minden olyan esetben, amikor az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatban helyesbítésre, törlésre vagy adatkezelés korlátozásra kerül sor, erről tájékoztatja az összes olyan címzettet, amellyel az a személyes adatot közölte, annak érdekében, hogy a címzettek is végrehajthassák az adatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket.

Az Utajovobe.eu az érintett kérése alapján biztosítja, hogy a rá vonatkozó és az Utajovobe.eu rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphassa, illetve ugyancsak az érintett kérésére ezeket az adatokat az érintett által meghatározott más adatkezelőnek továbbítja.(„az érintett adathordozhatósághoz való joga”)

Az Utajovobe.eu biztosítja – amennyiben erre sor kerül-, hogy az érintett tiltakozhasson személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára való felhasználása ellen. Ebben az esetben a személyes adat ilyen célra a továbbiakban nem kezelhető. („az érintett tiltakozáshoz való joga”)

Az érintettnek joga van arra, hogy az Utajovobe.eu őt érintő személyes adat kezelése ellen panaszt tegyen a Felügyeleti Hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslattal éljen az Utajovobe.eu vagy adatfeldolgozója ellen, ha úgy látja, hogy azok adatkezelése nem felel meg az adatvédelmi jogszabályok előírásainak. A bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el és a per a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefonszám: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Honlap: naih.hu

Az Utajovobe.eu az érintett személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmének előterjesztésével kapcsolatosan az alábbiak szerint intézkedik:

 • az Utajovobe.eu főszabályként a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme alapján hozott intézkedésekről,
 • amennyiben a kérelemben foglaltak összetettsége vagy a kérelmek nagy száma ezt indokolja a határidő két hónappal meghosszabbítható,
 • amennyiben az érintett a kérelmét elektronikus úton nyújtotta be az Utajovobe.eu is elektronikus úton válaszol, kivéve, ha az érintett azt másként kéri,
 • az Utajovobe.eu válaszában felhívja az érintett figyelmét a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekre,
 • ha az Utajovobe.eu-nak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, további megerősítő információkat kérhet személyazonossága megerősítésére,
 • az Utajovobe.eu az érintett kérelmére tett intézkedéseket díjmentesen biztosítja, ha azonban az érintett kérelme nyilvánvalóan megalapozatlan vagy többszörösen ismétlődő, az Utajovobe.eu adminisztrációs díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Utajovobe.eu honlapjával, közösségi oldalaival kapcsolatos adatkezelés

Az Utajovobe.eu az üzemeltetett honlapján alkalmaz rövid adatfájlokat, sütiket (cookie), amelyeket a honlapja a felhasználók számítógépén helyez el. A sütik használatáról az Utajovobe.eu honlapján tájékoztatást ad és azokat csak a látogatók kifejezett hozzájárulása esetén telepíti azok számítógépére. A sütikről adott tájékoztatás kiterjed arra is, hogy az érdeklődők, hol – melyik honlapon – nézhetnek utána részletesen az adott süti jellemzőinek és törlésük módjainak.

Az adatkezelés célja:

 • az ügyfelek irányában történő bizalomépítés
 • kapcsolatépítés a meglévő, illetve jövendő ügyfelekkel, folyamatos tájékoztatásuk
 • válaszadás a feltett kérdésre, kérés teljesítése, új ügyfélkapcsolat megteremtése

Az Utajovobe.eu honlapján kezelt személyes adatok:

 • a hírlevélre feliratkozók neve és e-mail címe
 • a munkatársaknak közvetlen kérdést, kérést megfogalmazók neve (cégneve), telefonszáma, e-mail címe, és az üzenetbe esetleg belefoglalt személyes adata

Az adatkezelés jogalapja:

 • az érintettek önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

Az adatkezelés címzettjei:

 • az Utajovobe.eu IT szolgáltatói, honlap készítője.

A személyes adatok kezelésének időtartama:

 • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,

Az Utajovobe.eu tevékenységének megismertetése, népszerűsítése, illetve szakmai tevékenységének elősegítése érdekében jelen van a Facebookon. Az oldalak látogatói által ott közzétett személyes adatokat az Utajovobe.eu nem kezeli. A látogatókra az egyes közösségi oldalak Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei vonatkoznak.

Jogellenes vagy sértő tartalom közlése esetén az Utajovobe.eu előzetes figyelmeztetés vagy értesítés nélkül kizárhatja a látogatót az oldalról, illetve törölheti a bejegyzését.

Az Utajovobe.eu nem felel a közösségi oldalak felhasználói által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Az Utajovobe.eu továbbá nem felel semmilyen a közösségi oldalak működéséből eredő hibáért, üzemzavarért, illetve a rendszer működéséből eredő problémáért.

A közösségi oldalakon kezelt személyes adatok célja:

 • az ügyfelek irányában történő bizalom építés.

Az adatkezelés jogalapja:

 • az érintettek önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

Az adatkezelés címzettjei:

 • az Utajovobe.eu IT szolgáltatói, honlap készítője.

A személyes adatok kezelésének időtartama:

 • az érintett hozzájárulása visszavonásáig.

Google Analytics

A weboldal a Google Analytics-et, a Google Inc. („Google“) webelemző szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics ún. „sütiket“, az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik az Ön weboldal-látogatásainak elemzését. A süti által az Ön weboldal-látogatásáról létrehozott információkat a rendszer általában a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott tárolja. A Google lerövidíti az Ön IP-címét, de csak az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb országaiban. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a rendszer a teljes IP-címet a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott rövidíti le. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat fogja felhasználni ahhoz, hogy kiértékelje az Ön weboldal-használatát, és jelentéseket állítson össze a weboldalon végrehajtott tevékenységekről, valamint további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat ajánljon fel a weboldal üzemeltetőjének. A böngészője által továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze egyéb Google-adatokkal. A sütik használatát böngészőszoftverének megfelelő beállításával letilthatja. A Google általi adatgyűjtést és -felhasználást (sütik és IP-cím) az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A plug-in helyett vagy mobil eszközök böngészőin kattintson erre a linkre egy letiltó süti telepítéséhez, mely a továbbiakban megakadályozza a Google Analytics keretein belül történő adatgyűjtést ezen a weboldalon. A letiltás mindaddig érvényben marad, míg nem törli annak sütijét. Ha a süti törlődött, elegendő mindössze újból a linkre kattintania. A Google Analytics felhasználási feltételeiről és adatvédelmi irányelvéről az alábbi oldalakon talál további információkat:
https://www.google.de/intl/en-GB/policies/

A Google Analytics segítségével értékeljük ki statisztikai célokból a Double Click „dupla kattintásos” sütit. Ezt a sütit az Ads Manager segítségével, illetve az alábbi linkre kattintva tilthatja le:
http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en

A Google Double-Click Floodlight címkéit is használjuk az online reklámtevékenység támogatására és weboldalunk használatának elemzésére. Ezek a címkék nem továbbítanak személyes adatokat a Google Double-Clicknek. Adatainak a Google Double-Click általi kezeléséről és az ezzel kapcsolatos sütik használatáról és letiltásáról további részleteket a Double-Click adatvédelmi irányelvében talál:
https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en

A Google Remarketinget, a Google hirdetési szolgáltatását is használjuk, melynek segítségével célirányos hirdetéseket jeleníthetünk meg a weboldal korábbi látogatói számára. Ez a funkció az eszközök közötti remarketinget alkalmaz, a Google AdWords és a DoubleClick alkalmazásával. Ha beleegyezését adta, hogy a Google az Ön webes és böngészési előzményeit Google fiókjához társítsa, akkor a Google az Ön Google fiókjából és a Google Analyticsből származó információkat együttesen használja fel a hirdetések testreszabására és az eszközök közötti remarketing célcsoportja adatainak meghatározására. Google felhasználóként a „Saját fiókban” adhatja meg saját hirdetési beállításait és kapcsolhatja ki a személyre szabott hirdetések megjelenítését. A Google általi adatgyűjtést és –felhasználást az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Közösségi megosztás és egyéb közösségi gombok ill. közösségi segédprogramok (pluginek)

Weblapunkon ún. közösségi segédprogramokat, plugineket kínálunk különböző közösségi hálózatokhoz (pl. a Facebook “Like” gombja stb.)

Magánszférájának védelme érdekében a közösségi pluginek integrációjához, beépítéséhez olyan technikai megoldást alkalmazunk, amely megakadályozza adatok (pl. IP-cím) hálózati átvitelét, vagy a Facebookhoz hasonló közösségi hálózatokhoz abban a pillanatban, ahogy a weboldalunk megnyílik. Csak a közösségi pluginekre való első ráklikkeléskor lesznek ezek a segédprogramok aktiválva. Ezt követően az Ön webböngészője visszakeresi a plugineket és a mi weboldalunk részeként jeleníti meg azokat. Ezzel összefüggésben az információ (pl. IP-cím) átkerül a Facebookhoz ill. hasonló közösségi hálózatokhoz. Amikor Ön másodszor kattint a közösségi plugin-ekre, csak akkor tudja teljes funkciójában használni a “Barát meghívása” gombot (pl. a “Like”-ot). Ha Ön tagja egy közösségi hálónak és a megfelelő pluginre kattint, a közösségi hálózat szolgáltatója az Ön weboldalunkon tett látogatásáról szóló információt esetleg hozzáköti az Önnek az adott hálózaton lévő profiladataihoz. Ha erről illetve más funkcionalitásról többet szeretne tudni, szíveskedjen kapcsolatba lépni a közösségi hálózat operátoraival.

Az Utajovobe.eu-val szerződéses viszonyban álló magánszemélyekkel kapcsolatos adatkezelés

A kezelt személyes adatok:

 • a szerződött személy vagy az egyéni vállalkozó neve,
 • a szerződött személy állandó lakcíme vagy az egyéni vállalkozó székhelye,
 • a szerződött személy adóazonosító jele vagy az egyéni vállalkozó adószáma,
 • az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma,
 • a bankszámla száma.

A személyes adatkezelés célja: a szerződés megkötése, teljesítése.

A személyes adatkezelés jogi alapja: a Ptk. hatályos rendelkezései.

A személyes adatok címzettjei: az Utajovobe.eu ügyvezetője és az Utajovobe.eu könyvelési, adózási feladatokkal megbízott adatfeldolgozója.

A személyes adat kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, a számviteli adatok esetében 8 év.

A szerződés megkötésekor az Utajovobe.eu tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés várható időtartamáról és az adatok adatfeldolgozóhoz való továbbításáról.

 


 

1% - Önnek kevés, nekünk sok!

A Be Fair! Alapítvány által létrehozott Út a jövőbe weboldal és oktatási segédlet célja a jövő nemzedékének környezettudatos életmódra nevelése, gyakorlati példák előtérbe helyezésével.

Adományával Ön a fenntartható fejlődés középiskolákban való oktatásához járul hozzá. 

Kérjük, segítsen, hogy programunkat kiszélesítve a társadalom minden rétegét elérhessük!

 

Adomány számlaszám:

1%-os rendelkező nyilatkozat letöltése

 

Akiknek szakmai segítségét ezúton is köszönjük:

 • Belénessy Csaba vezérigazgató (MTI)
 • Bőthe Csaba igazgató (Magyar Telekom, Vállalati Szolgáltatások Üzletág, Ügyfélkapcsolati és Működéstámogató Igazgatóság)
 • Csáki Roland (WWF)
 • Eperjesi Zoltán vezérigazgató (Óbudai Vagyonkezelő Zrt.)
 • Kiss Péter globális vezető (KPMG, Energetikai és közüzemi szektor)
 • Somfai Zoltán közgazdász
 • Szabó Levente (IBM)
 • Tamás Ilona főosztályvezető (Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, Oktatási és Kulturális Főosztály)
 • Pedagógiai Szolgáltató Intézet (III.kerület)
 • Vaszily Miklós ügyvezető (Origo)
 • Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
 • Dr. Nagy László Gyula ügyvéd
 • Zsadányi László (Linea Bútor Kft., http://www.linea-art.hu/)
 • TanMonitor - országos magántanár közvetítő oldal www.tanmonitor.hu
 • Rönky Balázs – a rbl communications marketing kommunikációs ügynökség és a termelőtől.hu termelői adatbázis és portál alapítója

 

Partnereink, akiknek önzetlen segítségét ezúton is köszönjük

 

Kiemelt partnereink:

 

További partnereink:

Bővebben: Támogatóink
Bővebben: Támogatóink
Bővebben: Támogatóink
Bővebben: Támogatóink
Bővebben: Támogatóink
Bővebben: Támogatóink
Bővebben: Támogatóink
Bővebben: Támogatóink
Bővebben: Támogatóink

 

Mint ismeretes, a hazai oktatási rendszert számos kritika érte az elmúlt években, és éri ma is. Lényegét tekintve a kritika leginkább arra koncentrál, miszerint a 21. században, egy szinte teljesen átalakuló világban sok olyan információval terheljük a gyermekeinket, azon belül főként a középiskolásokat, amire valójában életük során nincs is szükségük.

A vitában a Be Fair! Alapítvány nem kívánt részt venni, ehelyett alkotott egy olyan fenntartható fejlődéssel és környezetvédelemmel kapcsolatos oktatási segédletet, mely ingyenesen, bárki számára elérhető ezen a honlapon, és felhasználható az oktatásban. (A non-profit szervezet céljairól itt lehet bővebben olvasni.)

2013-ban – hiánypótló módon - az alapítvány egy olyan új segédlet megalkotását tűzte ki célul, mely önfenntartásra, egy jobb, céltudatosabb, innovatívabb és gazdaságosabb életforma elsajátítására nevelné gyermekeinket. Ezzel a tudással később a fiatal felnőtt jobban érvényesülhet a munkaerőpiacon, vagy alapíthat saját céget, előtte pedig könnyebben nyerhet felvételt felsőoktatási intézményekbe.

Mivel a non-profit szervezetek a forrás biztosítása kapcsán az állam segítségére alig, vagy egyáltalán nem számíthat, egyedüli megoldásként azokhoz a szülőkhöz fordul, akik szívükön viselik a jövő generációjának oktatását.

Hogyan rendelkezhet az adó 1 százalékáról?

• Ha egyéni vállalakozó, akkor február 25-ig adhatja le adóbevallását, vele együtt a rendelkező nyilatkozatot az adó 1% -áról
• Amennyiben magánszemélyként saját maga készíti el adóbevallását, ami egyben tartalmazza az adó 1% -áról rendelkező nyilatkozatot is, május 20-ig küldheti el az adóhivatalhoz.
• Amennyiben elektronikusan kívánja beküldeni adóbevallását, az ehhez szükséges keretprogram, valamint a 2013. évre vonatkozó szja adatlap letölthető a NAV oldaláról. Adójának 1 % -áról ebben az esetben, az adóbevallás 5. oldalán rendelkezhet.
• Amennyiben munkáltatója készíti el adóbevallását, juttassa el hozzá lezárt borítékban a kinyomtatott - lentebb megtalálható - nyilatkozatát. A borítékon tüntesse fel adóazonosító jelét.
• Amennyiben az adóbevallás leadásakor nem rendelkezett az adó egy százalékáról, később is lehetőség van feladni a rendelkezést, egészen 2014. május 20-ig, a korábbi években megszokott borítékban, vagy elektronikus formában.
• Alapítványunk adószáma: 18126154-1-43

Ne felejtse el!

• A kinyomtatott és kivágott nyilatkozatot tegye egy olyan szabvány méretű borítékba, amelyben az éppen elfér.
• A lezárt borítékon tüntesse fel nevét, állandó bejelentett lakcímét és adóazonosító jelét.
• A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot 2013. május 20-ig adja le a munkahelyén vagy tegye adóbevallása mellé, és juttassa el az adóhatóság címére.

A Rendelkező Nyilatkozat letöltése itt!

 

Esszékérdés

Mit jelent a környezethez való jog?

- antropocentrikus felfogás, jövő generációk védelmének szükségessége, környezet önmagáért való megóvásának szükségessége, emberi jogok, nemzetközi színtér, állampolgári jogok, ENSZ 1972-es stockholmi környezetvédelmi világkonferenciája, 1.sz. alapelv, Egységes Európai Okmány, Lisszaboni Szerződés, Európai Bíróság gyakorlata, Aarhusi Egyezmény, információs önrendelkezési jog, Közösségi részvétel és ügyféli jog a hazai jogban

 

 

Amikor az ELTE környezetvédelmi szakjogászi képzésén vettem részt, a kötelező olvasmányok között Ernst Schumacher könyve, „A kicsi szép” is a kezembe akadt. Ahogy olvastam a könyvet, azonnal ráébredtem, hogy mi a hiányosság a hazai és az európai oktatási rendszerben: nem oktatjuk önálló tárgyként a fenntartható fejlődést az általános és középiskolákban! Ugyan innen-onnan megjelenik egy-egy fenntarthatósággal kapcsolatos gondolat egyes tantárgyak esetében (pl. a 9-es és a 10-es földrajz tankönyvekben), de sajnos ez nem elegendő. Teljességgel hiányzik ugyanis az alapvető fejezetek rendszerezése és a közöttük lévő szerves összefüggések bemutatása. E nélkül pedig sajnos nem oktatás az oktatás, amin számottevően az sem segít, hogy vannak olyan pedagógusok, akik időt és fáradtságot nem sajnálva heteken át böngészik az interneten fellelhető anyagokat, hogy azokat a napi tanításba beépítve megfelelően oktathassák diákjaikat.